Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl ePUAP: /umwm/esp; Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl

Dane osobowe:
1. osób fizycznych będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w celu obsługi wykazów wynikających z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm)
2. osób reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego,
wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie właściwej reprezentacji osoby prawnej. Podanie tych danych jest warunkiem ważności czynności podejmowanych przez osobę prawną,
3. osób wskazanych przez osobę prawną jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie i zostały podane przez osobę prawną.
4. mogą zostać udostępnione organom, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu
5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
Ponadto osobom, których dane przetwarzane będą w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym oraz osobom wskazanym przez osobę prawną jako osoby do kontaktu, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Każda osoba prawna udostępniająca dane osób, o których mowa w ust. 3 jest zobowiązana do przekazania im zapisów niniejszej klauzuli informacyjnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z platformy Ekopłatnik.