Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej systemu Ekopłatnik

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej EkoPłatnik.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4,
03-469 Warszawa
tel. (22) 5979-200
faks (22) 5979-629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Opłat Środowiskowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym (po kliknięciu w odnośniki otrzymamy szczegółowe informacje n.t. skrótów klawiaturowych):

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie treści na stronę dzwoniąc na nr telefonu: 22 59 79 164 lub emailowo: lukasz.krzosek@mazovia.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na koordynatorów ds. dostępności wyznaczone zostały:

W zakresie dostępności architektonicznej - w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt z Panią Agatą Kowalską - Zastępcą Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych

 • e-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • telefon: 22 59 79 143

W zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej - w przypadku uwag lub wniosków prośba o kontakt z Panią Anną Obłozą – Kierownikiem Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności.

 • e-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • telefon: 22 59 79 664

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 • Na piśmie osobiście.
 • Na piśmie za pośrednictwem poczty.
 • Drogą elektroniczną na adres skrzynki e-mail.
 • Drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

W razie odmowy realizacji żądania przez podmiot publiczny lub alternatywnego dostępu do informacji, skarga może zostać złożona do organów wyższego szczebla.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajduje się przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 w Warszawie.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski, ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Jest to budynek 5 kondygnacyjny, podpiwniczony. Do budynku prowadzi 1 ogólnodostępne wejście od ul. Skoczylasa, nie znajdujące się na poziomie chodnika. Z lewej strony znajduje się podjazd/pochylnia umożliwiająca dostanie się na poziom wejścia przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Budynek został wyposażony w dwie windy. Winda znajdująca się po lewej stronie (po wejściu do budynku) pozwala na wjazd na wszystkie kondygnacje budynku (od poziomu -1 do 5), natomiast winda z prawej strony nie umożliwia wjazdu na poziom -1 (od poziomu 0 do 5).

Na poziomie -1 znajduje się punkt gastronomiczny do którego można się dostać windą z lewej strony. Po zjechaniu na poziom -1, od windy prowadzi pochylnia.

Na poziomie 0 znajdują się punkty: kancelaryjny oraz ochrony. W holu głównym przy punkcie z prawej strony (ochrona) znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie, by załatwić sprawę w urzędzie i skorzystać w tym czasie z pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem należy złożyć wniosek do urzędu. To czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie organizacyjne. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizację spotkania oraz jego datę i godzinę. Więcej informacji w tej sprawie znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: www.mazovia.pl.

Informacje dodatkowe

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Wprowadziliśmy w Ekopłatniku szereg nowoczesnych udogodnień, wśród których znajdują się:

Opisy pól formularzy

Przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane i uporządkowane aby przemieszczanie pomiędzy nimi było wygodne i intuicyjne.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.