Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Deklaracja dostępnościOświadczenie w sprawie dostępności

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej „Urzędem”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ekoplatnik.mazovia.pl z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”).

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-14

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Treści niedostępne:

 • Zachwiana struktura nagłówków,
 • Nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny.

Udogodnienia:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym (po kliknięciu w odnośniki otrzymamy szczegółowe informacje nt. skrótów klawiaturowych):

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Łukaszem Krzoskiem, adres e-mail: lukasz.krzosek@mazovia.pl, telefon: 22 59 79 164.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

 • zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • dogodny sposób przedstawienia informacji w przypadku alternatywnego sposobu dostępu.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu:

 • jeżeli odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • gdy odmówisz ze skorzystania z zaproponowanego przez nas, alternatywnego sposobu dostępu.

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Dostępność architektoniczna


Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty. Punkt kancelaryjny znajduje się w korytarzu na prawo od wejścia w pokoju nr 18.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek jest wyposażony w podjazd. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca parkingowe. W odległości ok. 60 m od wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TUTOPOINT.

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Możesz skorzystać z tłumacza on-line:

Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie